Wetailer Gebruikersvoorwaarden

 

Sectie 1: Introductie

WE HOUDEN DINGEN GRAAG ZO EERLIJK, OPEN EN TRANSPARANT MOGELIJK. OM DINGEN ZO DUIDELIJK MOGELIJK TE HOUDEN VOOR GEBRUIKERS, HEBBEN WE DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN (“OVEREENKOMST”) OPGESTELD. DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE WETTELIJKE GEBRUIKSREGELS EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE HTTP://WWW.WETAILER.COM (DE “SITE”, “WEBSITE”, “SERVICE”, “WETAILER” OF “WIJ”) EN ALLE SERVICES DIE ONDER DE NAAM WETAILER WORDEN GELEVERD OP DE SITE. WETAILER BESTAAT VOOR EN DANKZIJ DE GEBRUIKER, DAAROM WILLEN WIJ DEZE VOORWAARDEN OOK OPENSTELLEN VOOR GEBRUIKERS OM VERBETERINGEN VOOR TE STELLEN OM DEZE SIMPELER EN BETER TE MAKEN VOOR ALLE GEBRUIKERS. STUUR EEN MAIIL NAAR INFO@WETAILER.COM OM JOUW MENING TE GEVEN. 

WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN DIE JOUW GEBRUIK VAN DE SITE VASTLEGGEN ZONDER MELDING DAARVAN WIJZIGEN. JE WORDT UITGENODIGD EN BENT VERANTWOORDELIJK OM REGELMATIG DEZE VOORWAARDEN TE CONTROLEREN. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEER JE DAT NIEUWE OF AANGEPASTE GEBRUIKERSVOORWAARDEN DIE OP DE SITE GEPLAATST WORDEN VOLDOENDE EN AFDOENDE KENNISGEVING ZIJN VAN ELKE EN ALLE REVISIES EN AANPASSINGEN.

JOUW GEBRUIK VAN DE SERVICE NA BOVENSTAANDE SOORT AANPASSINGEN, OF NADAT JE EXPLICIET DE NIEUWE VOORWAARDEN HEBT GEACCEPTEERD NA OPNIEUW TE ZIJN INGELOGD OP DE SITE, BETEKENT JOUW OVEREENKOMST OM DE AANGEPASTE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN. IN AANVULLING OP WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN, MOGEN WIJ DELEN VAN DE SITE TE ALLEN TIJDE VERANDEREN, AANVULLEN, VERWIJDEREN OF HERZIEN ZONDER KENNISGEVING HIERVAN.

Door de Site op enigerlei wijze te gebruiken, inclusief maar niet gelimiteerd tot het bezoeken of browsen van de Site, ben jij (de “gebruiker” of “jij” of “je”) akkoord dat jij gebonden bent aan deze Overeenkomst, inclusief de additionele voorwaarden en gebruiksvoorwaarden en bepalingen die hierin staan benoemd en/of via hyperlinks benaderbaar zijn. Deze Overenkomst heeft betrekking op alle gebruikers van de Site, inclusief zonder beperking de volgende groepen: verkopers, klanten, enablers, gebruikers die content, informatie of enige ander materiaal of service aanbiedt op de Site. Specifieke aanvullende voorwaarden die alleen betrekking hebben op een specifieke gebruikersgroep staan verderop in deze Overeenkomst beschreven.

 

Sectie 2: Lidmaatschap voorwaarden en compliance

2.1 Leeftijd: Registratie voor Wetailer is open voor personen die onder toepasbaar recht contracten mogen afsluiten. Je bevestigt en waarborgt dat je onder toepasbaar recht in jouw land (18 in Nederland) contracten mag afsluiten en dat alle informatie die je indient correct en naar waarheid is ingevuld.   

2.2 Registratie: Gebruikers die registratie aanvragen op de Site worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan Wetailer. Wetailer behoudt zich het recht om aanvragen af te wijzen of om toegang tot de Site in te trekken als geacht wordt dat gebruikers zich niet houden aan Wetailer’s Gebruikersvoorwaarden, of als gemeend wordt dat ze online gedragsregels overtreden op de Site.

2.3 Naleving: Je gaat akkoord met naleving van alle lokaal geldende wetten aangaande online gedrag en acceptabele inhoud. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen, verwerken en betalen van alle voortvloeiende belastingen. Als gebruiker ben je gebonden aan de richtlijnen in de Gebruikersvoorwaarden.

2.4 Regio: Wetailer is een lokaal gestructureerde Site, opgezet in regionale ‘Wetailer Food Hoods’ of 'Buurten'. Actief lidmaatschap is beperkt tot de regio van de gebruiker, afhankelijk van de gekozen gebruikersrol (bijvoorbeeld voor Food Makers/Verkopers). Bezoekers aan de site kunnen een aanvraag doen om een nieuwe regionale ‘Buurt’ te openen.

 

Sectie 3: Gebruiksregels

Het is niet toegestaan om de Site op enigerlei wijze te gebruiken die schade aanbrengt, of schade zou kunnen aanbrengen, aan de website, of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website negatief kan beinvloeden; of op een manier die ontwettelijk, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in connectie met enige onwettelijke, illegale, fraudulente of schadelijke activiteit of doel.

Het is niet toegestaan om de Site te gebruiken om materiaal dat spyware, computer virussen, Trojan horses, worms, keystroke loggers, rootkits of enige andere schadelijke computer software bevat te kopieren, op te slaan, te verzenden, te hosten, te gebruiken, te publiceren of te distribueren.

Je mag niet systematisch of geautomatiseerd data collecteren (inclusief zonder beperking scraping, data mining, data extracting en data harvesting) op of in relatie tot onze website zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Sectie 4: Garanties

Gebruik van elke Wetailer service is puur op eigen  risico.

 

Sectie 5: Beperkte aansprakelijkheid

Wetailer fungeert als een marktplaats dat gebruikers in staat stelt om bepaalde goederen en diensten (taken of "Zetjes") aan te bieden, te verkopen, te kopen en te aanvaarden tegen een onderling overeengekomen prijs. Wetailer is niet direct betrokken bij de transactie tussen kopers en verkopers, of klanten en aanbieders. Wetailer heeft dientengevolge geen controle over de kwaliteit, veiligheid, zedelijkheid of rechtmatigheid van enig aspect van de vermelde items, de waarheid of juistheid van de aanbiedingen, het vermogen van verkopers om items te verkopen, of het vermogen van de kopers om te betalen voor deze items. Wetailer kan niet garanderen dat een koper of verkoper daadwerkelijk een transactie voltooid.

Wetailer draagt geen wettelijk eigenaarschap over van producten van verkoper aan de koper.

Je gaat ermee akkoord dat Wetailer een marktplaats is, and als zodanig niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, bijvoorbeeld data, tekst, informatie, gebruikersnaam, graphics, afbeeldingen, fotomateriaal, audiomateriaal, video, artikelen, en links die door jou geplaatst zijn op Wetailer. Je gebruikt Wetailer op eigen risico.  

Onder geen enkele omstandigheid is Wetailer aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade in relatie tot het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de service.

Wetailer accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de producten die verkocht worden of de taken of services die worden uitgevoerd via de Site.

Je gaat ermee akkoord om Wetailer, en geen van haar partners, niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, claims en/of controverses die zich hebben voorgedaan, bekend of onbekend, in relatie tot jouw gebruik, of het gebruik van een andere Gebruiker, of de beperking daarvan, van de Site, inclusief aansprakelijkheid in relatie tot het gedrag, een handeling of een omissie van een Gebruiker, enig dispuut met een Gebruiker, enige handeling of service die door Wetailer wordt aangeboden en elke vernietiging of verlies van jouw informatie.

 

Sectie 6: Food Makers Voorwaarden

Onder ‘Food Makers’ worden gebruikers verstaan die de Site gebruiken om hun producten aan te bieden en te verkopen, als ook gebruikers die de ‘Test Kitchen’ (alternatieve benaming: ‘Proefkeuken’) module gebruiken als ‘Chef’ (project eigenaar).

De volgende bepalingen gelden specifiek voor Food Makers. Naast deze bepalingen, zijn deze gebruikers gehouden aan de bepalingen benoemd in de voorgaande secties in dit Gebruikersvoorwaarden document.

 

Sectie 7: Foodies

‘Foodies’ zijn geregistreerde Wetailer gebruikers die producten kopen (Klanten) van Wetailer Verkopers, of die deelnemen als Taste Panel (alternieve naam Voorproevers) lid van een Test Kitchen (alternatieve naam Proefkeuken) project.

 

De volgende bepalingen gelden specifiek voor Foodies. Naast deze bepalingen, zijn deze gebruikers gehouden aan de bepalingen benoemd in de voorgaande secties in dit Gebruikersvoorwaarden document.

 

Kopen van Product via de Marktplaats (Food Hood)

 

Deelname aan Test Kitchen (Proefkeuken) projecten

 

Sectie 8: Test Kitchen Service overeenkomst tussen Chefs en Pre-tasters

Deze Service Overeenkomst is onderdeel van het Contract tussen Pre-tasters (of ‘Voorproevers’, Klanten) en Test Kitchen Chefs (Aanbieders of Test Kitchen eigenaren). Deze Service Overeenkomt bevat alle bepalingen, condities, regels, voorwaarden en richtlijnen op de Site, inclusief de Gebruikersovereenkomst. Daarnaast zijn de gebruikers gebonden aan de bepalingen die staan vermeld in secties 1, 2, 3, 4 en 5 in deze Gebruikersovereenkomst.

Gebruikers mogen deelnemen aan open Test Kitchen projecten op de Site als ‘Pre-tasters’ (‘Voorproevers’) als de gebruiker staat ingeschreven binnen de Community (‘Buurt’) waarbinnen het Project is geplaatst. Een gebruiker mag aan zoveel Test Kitchen projecten deelnemen als de gebruiker wilt binnen zijn of haar Community.

Test Kitchen projecten worden aangegaan tussen 1 Chef en Pre-taster gebruikers. Je begrijpt en gaat akkoord dat Wetailer een marktplaats is, en geen aansprakelijkheid accepteert met betrekking tot de kwaliteit van de Taken of Producten die via de Test Kitchen worden aangeboden en geleverd.

 

Sectie 9: Test Kitchen Service overeenkomst tussen Food Makers en Boosters

Deze Service Overeenkomst is onderdeel van het Contract tussen Opdrachtgever (Food Maker of Chef) en Opdrachtnemer (Booster of “Zetter”), ingaande vanaf de toewijzing van een “Boost” (Taak) aan een Opdrachtgever door een Opdrachtnemer, en de acceptatie hiervan door de Opdrachtnemer, op de Site. “Boostings” of “Zetjes” in deze overeenkomst zijn de taken die door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd voor de Opdrachtgever, waar beide partijen mee akkoord zijn gegaan.  Deze Service Overeenkomt bevat alle bepalingen, condities, regels, voorwaarden en richtlijnen op de Site, inclusief de Gebruikersovereenkomst. Daarnaast zijn de gebruikers gebonden aan de bepalingen die staan vermeld in secties 1, 2, 3, 4 en 5 in deze Gebruikersovereenkomst.

“Boosters” in termen van deze Gebruikersovereenkomst, zijn gebruikers die zich op de Site hebben geregistreerd om bepaalde professionele services uit te voeren voor Test Kitchen Chefs of Food Makers, inclusief maar niet beperkt tot designen, produceren en adviseren van of over het fysieke product, verpakking of service.

 

9.1 Het contract

Na toewijzing door Opdrachtgever en acceptatie door een Opdrachtnemer van een “Boost” Taak (ook: “Zetje”), accepteert de Opdrachtgever om af te nemen en te betalen, en de Opdrachtnemer om te leveren, de Service (Taak) in samenspraak met de volgende afspraken en bepalingen:

(1) de Gebruikersvoorwaarden; (2) de Taak voorwaarden, zoals deze zijn toegewezen en geaccepteerd op de site, in zoverre deze niet conflicteert met de algemene Gebruikersvoorwaarden; (3) enige andere contractuele bepalingen die zijn geaccepteerd door zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer en zijn geplaatst op de Site, in zoverre deze niet conficteren met de algemene Gebruikersvoorwaarden; en (4) deze Service Overeenkomst.

Ongeacht mogelijk hierin opgenomen tegenstrijdige bepalingen, accepteren Opdrachtgever en Opdrachtnemer beiden geen contractuele bepalingen of Taak voorwaarden aan te nemen die in tegenspraak zijn met de Gebruikersvoorwaarden. Elk deel van het Contract dat conflicteert met de Gebruikersvoorwaarden, of die deze Gebruikersvoorwaarden wijzigen, zijn nietig en ongeldig, waarbij de andere delen van het contract geldig en bindend zijn.

 

9.2 Transacties

Contracten voor ‘Boost’ Taken worden aangegaan tussen Gebruikers op de Site. Wetailer is geen partij in contracten voor de Boost (Taken) die door Opdrachtnemers worden uitgevoerd, zoals beschreven in de Gebruikersvoorwaarden.

Wetailer faciliteert deze overeenkomsten door een platform te bieden waar gelduitwisseling kan plaatsvinden. Betalingen vinden plaats nadat een Boost (‘Zetje’) is geleverd. Opdrachtnemers en Opdrachtgevers bepalen en accepteren zelf de prijs en voorwaarden en bepalingen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Taak (Zetje) zoals beschreven in de gezamenlijke Overeenkomst. Wanneer een Boost als gesloten wordt aangeduid door de Opdrachtgever, wordt het afgesproken bedrag overgemaakt door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer.

 

Sectie 10: Buurt Bezorgers Services Overeenkomst

Deze Service Overeenkomst is onderdeel van het Contract tussen Opdrachtgever (Klant of Foodie) en Opdrachtnemer (Neighbour Food Bringer of “Buurt Bezorger”), ingaande vanaf de toewijzing van een Taak aan een Opdrachtgever door een Opdrachtnemer, en de acceptatie hiervan door de Opdrachtnemer, op de Site. “Taken” in deze overeenkomst zijn de taken die door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd voor de Opdrachtgever, waar beide partijen mee akkoord zijn gegaan.  Deze Service Overeenkomt bevat alle bepalingen, condities, regels, voorwaarden en richtlijnen op de Site, inclusief de Gebruikersovereenkomst. Daarnaast zijn de gebruikers gebonden aan de bepalingen die staan vermeld in secties 1, 2, 3, 4 en 5 in deze Gebruikersovereenkomst.

Opdrachtnemers in termen van deze Gebruikersovereenkomst, zijn gebruikers die een fysiek product ophalen en leveren van Verkoper naar Koper, of naar een Ophaalpunt.

 

10.1 Het Contract

Na toewijzing door Opdrachtgever en acceptatie door een Opdrachtnemer van een Taak accepteert de Opdrachtgever om af te nemen en te betalen, en de Opdrachtnemer om te leveren, de Service (Taak) in samenspraak met de volgende afspraken en bepalingen:

(1) de Gebruikersvoorwaarden; (2) de Taak voorwaarden, zoals deze zijn toegewezen en geaccepteerd op de site, in zoverre deze niet conflicteert met de algemene Gebruikersvoorwaarden; (3) enige andere contractuele bepalingen die zijn geaccepteerd door zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer en zijn geplaatst op de Site, in zoverre deze niet conficteren met de algemene Gebruikersvoorwaarden; en (4) deze Service Overeenkomst.

Ongeacht mogelijk hierin opgenomen tegenstrijdige bepalingen, accepteren Opdrachtgever en Opdrachtnemer beiden geen contractuele bepalingen of Taak voorwaarden aan te nemen die in tegenspraak zijn met de Gebruikersvoorwaarden. Elk deel van het Contract dat conflicteert met de Gebruikersvoorwaarden, of die deze Gebruikersvoorwaarden wijzigen, zijn nietig en ongeldig, waarbij de andere delen van het contract geldig en bindend zijn.

 

10.2 Transacties

Contracten voor Taken worden aangegaan tussen Gebruikers op de Site. Wetailer is geen partij in contracten voor de Taken die door Opdrachtnemers worden uitgevoerd, zoals beschreven in de Gebruikersvoorwaarden.

Wetailer faciliteert deze overeenkomsten door een platform te bieden waar gelduitwisseling kan plaatsvinden. Betalingen vinden plaats direct bij aankoop van een product door de Opdrachtgever. Bij de aankoop van een product kan de Koper zelf een keuze maken welke Aanbieder het product mag leveren. Opdrachtnemers en Opdrachtgevers bepalen en accepteren zelf de prijs en voorwaarden en bepalingen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Taak zoals beschreven in de gezamenlijke Overeenkomst.

 

10.3 Schade

Buurt Bezorgers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het leveren van het fysieke product in de staat waarop deze door de Food Maker is overgedragen aan de Buurt Bezorger. Indien een Food Maker of Klant (Opdrachtgever) claimt dat dit niet het geval is, en bewijs kan overleggen van schade, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, dan gaat de Buurt Bezorger akkoord met betaling van de kosten voor het vervangen van het beschadigde artikel. Na notificatie van de claim, zal de Buurt Bezorger betaling overmaken. In gebreke blijven van betalingen kan resulteren in verwijdering van de Site en mogelijk gerechtelijke stappen.  

 

10.4 Annuleringen en terugbetalingen

Opdrachtgever mogen een bepaalde Bezorg Taak tot 24 uur voor de geplande levering annuleren. Wanneer een Opdrachtgever besluit om een Taak na deze periode te annuleren, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht door de Buurt Bezorger om eventuele kosten te dekken.

Indien een Buurt Bezorger de voorwaarden van het Contract niet nakomt, of de Taak slecht uitvoert, kunnen Klanten in aanmerking komen voor een terugbetaling; echter, kun je geen aanspraak maken op aanvullende compensatie door Wetailer. Klanten of Food Makers worden aangespoord om de Buurt Bezorger eerst zelf te contacteren in het geval van een dispuut of klacht, en om Wetailer op de hoogte te stellen van het dispuut.

 

Sectie 11: Buurtschuur Keepers Services Overenkomst

Deze Service Overeenkomst is onderdeel van het Contract tussen Opdrachtgever (Klant of Foodie), Opdrachtnemer (Buurtschuur Keeper), ingaande vanaf de toewijzing van een Taak aan een Opdrachtgever door een Opdrachtnemer, en de acceptatie hiervan door de Opdrachtnemer, op de Site. “Taken” in deze overeenkomst zijn de taken die door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd voor de Opdrachtgever, waar beide partijen mee akkoord zijn gegaan.  Deze Service Overeenkomt bevat alle bepalingen, condities, regels, voorwaarden en richtlijnen op de Site, inclusief de Gebruikersovereenkomst. Daarnaast zijn de gebruikers gebonden aan de bepalingen die staan vermeld in secties 1, 2, 3, 4 en 5 in deze Gebruikersovereenkomst.

Opdrachtnemers (Buurtschuur Keepers) in termen van deze Gebruikersovereenkomst, zijn gebruikers die tijdelijk een fysiek product kunnen bewaren zodat een Opdrachtgever (Klant of Foodie) of Buurt Bezorger deze op die locatie kan ophalen of afhalen (Ophaalpunt).

 

11.1 Het Contract

Na toewijzing door Opdrachtgever en acceptatie door een Opdrachtnemer van een Taak accepteert de Opdrachtgever om af te nemen en te betalen, en de Opdrachtnemer om te leveren, de Service (Taak) in samenspraak met de volgende afspraken en bepalingen:

(1) de Gebruikersvoorwaarden; (2) de Taak voorwaarden, zoals deze zijn toegewezen en geaccepteerd op de site, in zoverre deze niet conflicteert met de algemene Gebruikersvoorwaarden; (3) enige andere contractuele bepalingen die zijn geaccepteerd door zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer en zijn geplaatst op de Site, in zoverre deze niet conficteren met de algemene Gebruikersvoorwaarden; en (4) deze Service Overeenkomst.

Ongeacht mogelijk hierin opgenomen tegenstrijdige bepalingen, accepteren Opdrachtgever en Opdrachtnemer beiden geen contractuele bepalingen of Taak voorwaarden aan te nemen die in tegenspraak zijn met de Gebruikersvoorwaarden. Elk deel van het Contract dat conflicteert met de Gebruikersvoorwaarden, of die deze Gebruikersvoorwaarden wijzigen, zijn nietig en ongeldig, waarbij de andere delen van het contract geldig en bindend zijn.

 

11.2 Transacties

Contracten voor Taken worden aangegaan tussen Gebruikers op de Site. Wetailer is geen partij in contracten voor de Taken die door Opdrachtnemers worden uitgevoerd, zoals beschreven in de Gebruikersvoorwaarden.

Wetailer faciliteert deze overeenkomsten door een platform te bieden waar gelduitwisseling kan plaatsvinden. Betalingen vinden plaats direct bij aankoop van een product door de Opdrachtgever. Bij de aankoop van een product kan de Koper zelf een keuze maken welke Aanbieder het product mag leveren. Opdrachtnemers en Opdrachtgevers bepalen en accepteren zelf de prijs en voorwaarden en bepalingen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Taak zoals beschreven in de gezamenlijke Overeenkomst.

 

11.3 Schade

Buurtschuur Keepers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdelijk opslaan en bewaren van het fysieke product voor een gezamenlijk afgesproken periode. Buurtschuur Keepers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste informatie over hun Buurschuurt (Ophaalpunt) en zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van hun Wetailer portfolio. Een Buurtschuur Keeper kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het bewaren van het product onder normale omstandighden, en voor de periode die de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen gekomen zijn. In die periode is de Opdrachtnemer (Buurtschuur Keeper) verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bewaren van het fysieke product in de staat waarop deze is overgedragen aan de Buurtschuur Keeper. Indien een Food Maker of Klant (Opdrachtgever) claimt dat dit niet het geval is, en bewijs kan overleggen van schade, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, dan gaat de Buurtschuur Keeper akkoord met betaling van de kosten voor het vervangen van het beschadigde artikel. Na notificatie van de claim, zal de Buurtschuur Keeper betaling overmaken. In gebreke blijven van betalingen kan resulteren in verwijdering van de Site en mogelijk gerechtelijke stappen.  

 

10.4 Annuleringen en terugbetalingen

Opdrachtgevers mogen een bepaalde Keeper Taak tot 24 uur voor de geplande levering bij de locatie annuleren. Wanneer een Opdrachtgever besluit om een Taak na deze periode te annuleren, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht door de Buurtschuur Keeper om eventuele kosten te dekken.

Indien een Buurtschuur Keeper de voorwaarden van het Contract niet nakomt, of de Taak slecht uitvoert, kunnen Klanten in aanmerking komen voor een terugbetaling; echter, kun je geen aanspraak maken op aanvullende compensatie door Wetailer. Klanten of Food Makers worden aangespoord om de Buurtschuur Keepers eerst zelf te contacteren in het geval van een dispuut of klacht, en om Wetailer op de hoogte te stellen van het dispuut.

 

Sectie 12: Wetailer Buurt Makers

Wetailer is een open en buurt-gedreven platform. Als zodanig, kan elke gebruiker een aanvraag doen om hun eigen Wetailer Buurt (‘Food Hood’) te openen via het contact formulier of door een email te sturen naar info@wetailer.com.     

Wetailer Buurt Makers in termen van deze Gebruikersovereenkomst, zijn gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het besturen van een Wetailer Buurt. Een Buurt is een geografisch gebied binnen Wetailer waar alle Wetailer gebruikers zoals begrepen onder secties 6 tot en met 11 zich onderling kunnen organiseren.

Buurt Makers zijn gebonden aan dezelfde voorwaarden en bepalingen die staan beschreven in secties 1 tot en met 5 in deze Gebruiktersovereenkomst. Daarnaast, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor Buurt Makers.

 

Sectie 13: Toepasselijk recht

Deze Site (exclusief derde partijen gelinkt aan deze site) wordt bestuurd door Wetailer vanuit kantoor binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Toegang tot de  site is open voor gebruikers in andere landen voor zover dit is toegestaan door de site.  Plaatstelijke wetgeving kan verschillen van wetgeving in het Koninkrijk der Nederlanden, door deze site te gebruiken, ga je akkoord dat de statuten en wetten van het Koninkrijk der Nederlanden gelden voor elke actie of claim die voortkomt in relatie tot deze Overeenkomst of het gebruik van deze site, zonder inachtneming van juridische conflicten die dit tot gevolg kunnen hebben.

Je gaat ook akkoord om claims uitsluitend volgens Nederlands recht en in het Nederlands in te dienen. Wetailer maakt geen garanties dat het materiaal op deze site juist of beschikbaar is in andere landen, en is niet verantwoordelijk voor toegang tot inhoud die in andere landen illegaal of verboden is.

Deze Overeenkomst is niet onderworpen aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

 

Sectie 14: Handelsmerken

Wetailer, en materiaal van derden, services of producten die vermeld staan op de site zijn gewoonterecht of geregistreerde handelsmerken.  

 

Sectie 15: Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft Wetailer’s privacy procedures, en geeft onze informatie-vergaring en -verspreiding processen op de Wetailer.com website (“Site”) weer. Door deze Site te gebruiken, garandeer en bevestig je dat je alle bepalingen en voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat, inclusief onze Gebruikersvoorwaarden, beschikbaar op www.wetailer.com/pages/terms-of-serviceen dat je Wetailer.com toestemming geeft om informatie overeenkomstig dit privacybeleid en onze Gebruikersvoorwaarden op te slaan en te gebruiken. Een gebruiker van de Site wordt hierna gerefeerd als “Gebruiker”, of collectief als “Gebruikers”.  

 

15.1 Jouw persoonlijke informatie

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons, daarom zullen we jouw persoonlijke gegevens nooit verstrekken aan enig bedrijf voor mailing of marketing doeleinden.

 

15.2 Veiligheid